Միջնորդավճար

Դեբետային քարտ՝ օվերդրաֆտի հնարավորությամբ

ArCa Classic

ArCa Mir

VISA Classic
Master Card Standard

VISA Gold
Master Card Gold
AYO VISA Gold

VISA Platinum
Master Card Platinum

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Քարտի թողարկում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի  սպասարկում

2,500

 դրամ տարեկան

2,500

դրամ տարեկան

2,500

  դրամ տարեկան

2,000 դրամ ամսական/

20,000 դրամ տարեկան

3,000 դրամ ամսական/

30,000 դրամ տարեկան

Քարտային փաթեթի սպասարկման վճար

-

-

-

1,500 դրամ ամսական/

15,000 դրամ տարեկան

2,000 դրամ ամսական/

 20,000 դրամ տարեկան

Քարտի փաթեթ

-

-

-

1. Ապահովագրություն արտերկիր մեկնողի համար ապահովագրական ընկերության կողմից,
2. Առաջնային Անցաթղթի քարտ (Priority Pass)[1]

1.Ապահովագրություն արտերկիր մեկնողի համար ապահովագրական ընկերության կողմից,
2. Առաջնային Անցաթղթի քարտ (Priority Pass) 1

Ստիկերի տարեկան սպասարկում (հիմնական քարտին կից տրամադրվող հավելյալ անհպում քարտ)

5,000 դրամ

5,000 դրամ

5,000 դրամ

5,000 դրամ

5,000 դրամ

Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում[2]

3,000  դրամ

3,000  դրամ

3,000  դրամ

3,000  դրամ

3,000  դրամ

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

0%

0%

Վերաթողարկում

Ստիկերի ( ստիկերի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

1,500 դրամ

1,500 դրամ

1,500 դրամ

1,500 դրամ

1,500 դրամ

Քարտի ( քարտի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

1,500 դրամ

1,500 դրամ

1,500 դրամ

5,000 դրամ

5,000 դրամ

Քարտի ժամկետի լրացման, ՀՀ այլ բանկերի կողմից քարտի առգրավվման դեպքում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Բլոկավորում/Ապաբլոկավորում

 Քարտի բլոկավորում 

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի ապաբլոկավորում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

Կանխիկի տրամադրում`

 

      ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

0%

      բ) Ամերիաբանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում, այդ թվում POS տերմինալներով[3]

0.2%, նվազագույնը`
500  դրամ

0.2%, նվազագույնը`
500  դրամ

ՀՀ դրամով քարտերի դեպքում`0.2%, նվազագույնը`
500  դրամ
ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով քարտերի դեպքում` 0.4% նվազագույնը`
1000  դրամ          

ՀՀ դրամով քարտերի դեպքում`0.2%, նվազագույնը`
500  դրամ
ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով քարտերի դեպքում` 0.4% նվազագույնը`
1000  դրամ          

ՀՀ դրամով քարտերի դեպքում`0.2%, նվազագույնը`
500  դրամ
ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով քարտերի դեպքում` 0.4% նվազագույնը`
1000  դրամ          

      գ)Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարը

500,000 դրամ

500,000 դրամ

1,000,000 դրամ/3,000 ԱՄՆ դոլար/3,000 Եվրո

2,000,000 դրամ/6,000 ԱՄՆ դոլար/6,000 Եվրո

2,500,000 դրամ/8,000 ԱՄՆ դոլար/8,000 Եվրո

 Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն քանակը

5

5

5

5

5

Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում

ա) Ամերիաբանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

բ) այլ բանկերի  կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

Փոխանցումներ

Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումներ (բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով)

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) բանկի մասնաճյուղերում[4]

 20ա կետով սահմանված միջնորդավճար +Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

Քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգով

 20ա կետով սահմանված միջնորդավճար +Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ  հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով )

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

Ամերիաբանկի քարտերից բացի այլ քարտերով կատարված գործարքների հետգանձման հայտ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

Լրացուցիչ ծառայություններ

Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում /7 օրվա համար/[5]

-

-

9,000 դրամ

9,000 դրամ

9,000 դրամ

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում)

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարով գործարքի դեպքում

10 դրամ
յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 դրամ
յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 դրամ
յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 դրամ
յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 դրամ
յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

Վարկային սահմանաչափի շտապ ակտիվացում (սահմանաչափի հաստատումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

2,000  դրամ

2,000  դրամ

2,000  դրամ

2,000  դրամ

2,000  դրամ

Քարտի առաքում  

ա) ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

բ )Արտերկիր

ըստ առաքման փաստացի ծախսի

ըստ առաքման փաստացի ծախսի

ըստ առաքման փաստացի ծախսի

ըստ առաքման փաստացի ծախսի

ըստ առաքման փաստացի ծախսի