1. Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
2. Քարտի թողարկում անվճար
3. Քարտի սպասարկում (գանձվում է միանվագ` քարտի տրամադրման պահին) 3,000 ՀՀ դրամ
4. Քարտի նվազագույն սահմանաչափ 10,000 ՀՀ դրամ
5. SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում) անվճար
6. Քարտի առավելագույն սահմանաչափ Չի սահմանվում
7. Կանխիկի տրամադրում`
ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 2%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ
բ) Այլ բանկերի ArCa պլաստիկ քարտեր սպասարկող բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 2.5%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ
գ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 3%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ
8. Նվեր քարտի կորստի, գործողության ժամկետի ավարտի*, վնասման, PIN-ը մոռանալու դեպքերում քարտին առկա գումարի փոխանցում հաճախորդի կողմից տրամադրված հաշվին/կանխիկ վճարում 2%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ
9. Անկանխիկ գործարքներ անվճար